De school en de ouders

Ouders zijn een belangrijke partner voor ons. Als de school en ouders samenwerken, kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. De school hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Ouders zijn de experts op het gebied van de opvoeding van hun kind, de leerkrachten zijn experts op het gebied van het onderwijs.
  • Er is een wederzijds vertrouwen.
  • Wij kunnen veel van de ouders leren en andersom, en we gaan respectvol met elkaar om
  • De ouders weten waar ons onderwijs voor staat.
  • Ouders hebben een realistische kijk op de mogelijkheden van hun kind.

De betrokkenheid van ouders

Een positieve betrokkenheid van ouders heeft een positief effect op het welbevinden en de resultaten van het kind. Daarnaast is het voor het onderwijskundige en opvoedkundige aspect van de filosofie van Maria Montessori onlosmakelijk met elkaar verbonden; wat het kind thuis leert, neemt het mee naar school en andersom. Ouders en (onderwijzend) personeel van montessorischool Maassluis dragen samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Betrokkenheid van ouders wordt dan ook gestimuleerd door alle betrokkenen van montessorischool Maassluis. Zonder deze betrokkenheid zijn veel activiteiten niet mogelijk en kan de juiste hulp voor het kind niet ingezet worden. Aan het begin van het jaar wordt u gevraagd op welke wijze u zou willen en kunnen helpen. Dat kan op allerlei wijzen: als groepsouder, klusouder of als leesouder. De groepsleerkracht kan u meer informatie geven over de inhoud van deze taken.

Steunvereniging

De ouderbijdrage is in beginsel vrijwillig van aard en daarvan worden diverse activiteiten voor de kinderen door de steunvereniging financieel ondersteund. Vragen en opmerkingen over de SV en de vrijwillige ouderbijdrage kunt u mailen naar sv@montessorischoolmaassluis.nl.

Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) heeft als doel het organiseren en coördineren van niet-onderwijs gerelateerde zaken als Sinterklaas, schoolreis en de sportdag. Contact opnemen met deze betrokkenen kan via oc@montessorischoolmaasluis.nl. De oudercommissie geeft concrete invulling aan activiteiten die de steunvereniging begroot en die dus mede door ouders wordt gefinancierd.