MR/GMR

Medezeggenschapsraad

Inspraak

Voor onze school zijn de Medezeggenschapsraad (MR) en de Steunvereniging (SV) van groot belang. Bij de inschrijving van uw kind wordt u automatisch lid van de Steunvereniging en kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent om zitting te nemen in de MR. De MR heeft altijd open vergaderingen waar elke ouder welkom is. Ouders hebben via deze twee platformen een mogelijkheid om inspraak te hebben op het beleid van de school en op hoe zaken op school geregeld zijn.

Medezeggenschapsraad (MR)

Het is wettelijk geregeld dat er op elke school een MR is. Een MR geeft ouders de mogelijkheid om in het formele besluitvormingsproces van de school te participeren, ook ten aanzien van het formeel overleg met het bestuur van Stichting Monton. Voor een aantal in de wet beschreven onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, voor andere zaken heeft zij adviesrecht. De MR bestaat uit ouders (de oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding). De oudergeleding wordt gekozen door ouders. Hiervoor kunnen verkiezingen worden georganiseerd. Ouders in de MR hebben op grond van de wet een zittingstermijn van maximaal drie jaar. Daarna kunnen zij zich, als ze dat willen, nog één keer opnieuw verkiesbaar stellen. Er wordt één keer in de twee maanden vergaderd samen met de directeur van de school. De directeur heeft in de MR de rol als adviseur.

De medezeggenschapsraad (MR), die deels uit leerkrachten en deels uit ouders bestaat, is een orgaan met wettelijke grondslag. Over de belangrijke beleidszaken binnen de school moet de MR zijn mening geven. Voor sommige kwesties heeft de MR instemmingsrecht, in andere gevallen gaat het om advisering.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad Oudergeleding Sara van Duijn en Marc van Putten (GMR)

Personeelsgeleding Cindy Sevriens (GMR) en Annemieke van Hoorn

Montessorischool Maassluis
Seringenstraat 110
3142 NX Maassluis
010-5917410

info@montessorischoolmaassluis.nlCopyright© Montessorischool Maassluis 2016 - kiem.online

Montessorischool Maassluis